Øyvinds Gaarder Andersens blogg

Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

mandag, juni 23, 2008

Våg å tenke – våg å tro!

Fredag den 20. juni kom min nye bok i trosforsvar ut: Våg å tenke – våg å tro!
Hvorfor skrive en slik bok, og hva handler den om? For å svare på det, la meg gjengi forordet til boken – pluss avsnittet Hvordan lese boken?


Forord
Denne boken er tilegnet deg som vil være et vitne for Jesus Kristus, som vil formidle de svar Bibelen gir.
Men den er også skrevet for deg som ikke tror på Gud, eller ikke helt vet hva du skal tro.

Ganske fort møter vi ulike spørsmål og innvendinger når vi samtaler med mennesker om den kristne tro. Slik er det enten vi prater med folk ute på gaten, eller på skolen, på jobben - med naboer, slektninger, eller hvem det nå er. ”Hva med alt det onde i verden?” ”Hva med de andre religionene?” "Hva med vitenskapen?" Og så videre…

Det er slike tema boken handler om. Den tar opp de vanskelige spørsmålene ikke-kristne stiller, og som vi kristne ofte også kan stille.
Men ikke bare det, jeg går også inn på ulike ikke-kristne tankeganger - og spør: Hvor holdbare er de? Hva med meningen med livet? Holder den materialistiske forklaringen på tilværelsen? Hvorfor er det så mange vitenskapsmenn som har begynt å tro på Gud etter de siste års vitenskapelige oppdagelser?

La meg invitere deg med på en reise gjennom forskjellige typer av spørsmål hvor jeg deler de svar jeg har kommet frem til.
Hensikten er for det første å oppmuntre deg som er en kristen, ved å peke på hvor gode grunner det finnes til å tro på Bibelens budskap - slik at du i neste omgang kan dele dette med dem som ikke tror.
Og så vil jeg utfordre deg som ikke kaller deg en kristen til å tenke igjennom det hele en gang til, til å se spørsmålene i et nytt perspektiv.


Hvordan lese boken?
Boken er delt inn i flere deler. Hver del kan leses for seg.

Først stiller jeg noen innledende spørsmål. Så tas, i del I, det opp som kanskje er den største innvendingen for mange mot å tro på Gud - alt det onde i verden.
I del II reiser jeg spørsmålet om meningen med livet. Dette er noe av det aller mest grunnleggende mennesker spør om, og noe som burde være aktuelt å samtale med alle om. Her går jeg inn på hva noen berømte ikke-kristne tenkere sier. Men vi ser også på hva den stadig aktuelle kristne forfatteren C.S. Lewis og den kjente apologeten Francis Schaeffer sier. I tillegg drøfter jeg også forholdet til andre religioner.
I del III tar jeg opp emnet tegn og under, og ulike forsøk på å bortforklare at det skjer under. Først går jeg inn på tegn og under i dag, og så kommer vi til det viktigste under av alle, Jesu oppstandelse.
Del IV handler om Bibelens pålitelighet. Det er jo den hele den kristne tro bygger på. Derfor er dette et veldig viktig tema. Her tar jeg blant annet opp Da Vinci-kodens påstander om Jesus, og skrifter som Thomasevangeliet og Judasevangeliet. Deretter gir jeg eksempler på at Bibelen gang etter gang har vist seg å ha rett overfor sine kritikere.
I del V kommer vi til temaet vitenskap og tro. Det finnes mange misforståelser når det gjelder vitenskapelig forskning som det er viktig å oppklare. De nyeste innsiktene innen fysikk og biologi har faktisk fått mange vitenskapsmenn til å begynne å tro på en guddommelig skaper.
I del VI prøver jeg å gi kortfattede svar på noen spørsmål folk ofte stiller. Og i del VII finner du noen tillegg om ulike tema, blant annet homofilispørsmålet.
Under overskriften Noter og kommentarer har jeg tatt med noen utdypende kommentarer. Jeg har for det aller meste plassert kommentarer og tilleggsopplysninger her for at det skal være lettere å finne dem. Under Referanser finner du nummererte noter med henvisninger til kilder som er brukt.

Som sagt, du kan lese hver del uavhengig av de andre. Så hvis du for eksempel vil gå rett til spørsmålet om meningen med livet, Bibelens pålitelighet eller et vitenskapelig tema, kan du gjøre det. Om du skulle synes at et avsnitt er vanskelig eller tungt å lese, så gå bare videre til det neste! Det kan godt tenkes at du finner at boken kan være grei å ha som en oppslagsbok, når forskjellige spørsmål dukker opp senere hen.

Boken er gitt gjennom stiftelsen Global Misjon. Distributør er Prokla-Media: prokla.media@ywam.no Tlf.: 62 57 43 42
Den kan kjøpes gjennom bokhandlere eller bestilles direkte fra Prokla-Media eller utgiver. (ISBN 978-82-303-1070-0)

søndag, juni 08, 2008

Senterpartifolk og Høyre villedet velgerne i 2005

Foran stortingsvalget i 2005 avviste Høyres landsmøte å gå inn for en kjønnsnøytral ekteskapslov. I stedet programfestet partiet å styrke partnerskapets juridiske særstilling. (Jan H. Harsem i Korsets Seier, uke 23, s. 9). Men nå er Høyre et parti som synes å ville sikre flertall for nettopp en ny kjønnsnøytral ekteskapslov, fordi mange av dets representanter kan komme til å stemme for dette lovforslaget. Slik villedet Høyre velgerne i 2005.

Og Magnhild Meltveit Kleppa fnyste av påstander om at Senterpartiet kunne komme til å være med på å innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov. I dag fremtrer hun som en løftebryter.
Men det er ennå ikke for sent å snu!

11. juni en skjebnedag
Onsdag 11. juni blir en skjebnedag for landet vårt. Da kan en ny kjønnsnøytral ekteskapslov bli innført, en lov som omdefinerer ekteskapet på en radikal måte. I tusenvis av år har ekteskap vært foreningen av mann og kvinne, og med det dannelsen av familien - det sted hvor barn skal kunne få vokse opp på en trygg måte. Det må som kjent mann og kvinne til for at barn skal bli til.
Nå kan ekteskap i stedet for komme til å bli en slags "kameratskaps-pakt" uansett kjønn.

Barna skadelidende
Barna kommer til å bli de mest skadelidende om denne loven blir vedtatt. På tross av politisk korrekte forsikringer gjøres barna til forsøkskaniner i et sosialt eksperiment. De forskningsrapporter man henviser til i sin argumentasjon, holder ikke mål.
Steven Nock, professor ved the University of Virginia, undersøkte en serie av studier angående likekjønnede foreldre. Det gjorde han for Ontario Superior Court (høyeste rettsinstans i Ontario) i Canada. Hans konklusjon var at ingen av studiene var utført i overensstemmelse med akseptert standard for vitenskapelig forskning (www.marriagewatch.org/issues/parenting.htm).
Studier som er gjort, tyder tvert imot på at tendensen til å bli homofil er betydelig større for dem som vokser opp med homofile foreldre.

Behov for sivil ulydighet
Om det nye lovforslaget vedtas, vil ytringsfriheten til lærere i skolen og i barnehager trues. Da forventes de å si at likekjønnede "ekteskap" er like normale som ekteskap mellom mann og kvinne.
Men det vil det være tusenvis av lærere som ikke tror på. Og her skal man ikke bøye seg i misforstått lojalitet, men våge å si ifra. Man bør, på en smart måte, praktisere sivil ulydighet. Kanskje kunne organisasjoner som morfarbarn.no gi veiledning om hvordan dette kunne gjøres?
Og kanskje ville det dessuten være en fordel om det ble noen rettssaker angående ytringsfriheten i disse spørsmålene?

APOLOGIA - FORSVAR

Vær alltid beredt til forsvar (apologia) når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier, skriver Peter (1 Pet 3,15).
Disse ordene er ikke mindre aktuelle for oss i dag. Tvert imot! Apologia - forsvar av troen - behøves mer enn noen gang. Paulus var en av dem som demonstrerte denne siden av evangeliets forkynnelse. Det gjorde han for eksempel da han talte til de lærde i Aten (Apg 17). Jeg fikk dette levende illustrert for en måneds tid siden da jeg var i Hellas og fikk vandre i Paulus' fotspor.

Ny bok i trosforsvar
Det er gått en del uker nå siden jeg sist la inn en artikkel på denne bloggen. Det har delvis å gjøre med at jeg har konsentrert meg om å få skrevet ferdig en bok i trosforsvar. Tittelen er Våg å tenke - våg å tro!
Jeg tar opp et bredt spekter av vanskelige spørsmål og innvendinger vi møter i hverdagen i samtale med mennesker om den kristne tro. Men jeg tar også tak i ikke-kristne tankeganger, og går disse inn på klingen.
Noen av temaene er: Hva med Gud og det onde? Hva er meningen med livet? Skjer det under? Er Bibelen pålitelig? Hva med Big Bang, evolusjon, osv,?

Gjennom boken vil jeg oppmuntre deg som er en kristen, ved å peke på hvor gode grunner det finnes til å tro på Bibelens budskap, slik at du kan dele dette med andre. Og så vil jeg gjerne utfordre deg som ikke tror på Gud, eller ikke riktig vet hva du skal tro, til å tenke igjennom det hele en gang til.

Boken utgis gjennom min stiftelse, Global Misjon. Distributør er Prokla-Media. Utgivelsesdato er 20. juni.
Jeg skal komme mer tilbake til denne boken senere.