Øyvinds Gaarder Andersens blogg

Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

lørdag, oktober 06, 2007

Født sånn - eller blitt sånn?

Debatten om homofili er stadig høyaktuell. Nettstedet www.homofili.com tar på en meget god måte opp spørsmålet ut fra et kristent og bibelsk perspektiv. På bakgrunn av kommentarer som er gitt til artikkelen "Drapstruet" nedenfor, refererer jeg fra Ressursbladet Homofili og kristen tro på dette nettstedet.

Født sånn - eller blitt sånn?
De fleste forskere er enige om at utvikling av homofil orientering skyldes "et komplekst samspill av biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer som påvirker hverandre gjensidig". Blant annet handler det om "faktorer knyttet til oppvekst og identitetsutvikling, om forholdet til mor eller far og til jevnaldrende av samme kjønn, om opplevelser og påvirkninger i barndom og ungdom, seksuelle overgrep fra jevnaldrende eller eldre personer.."
(Fra Ressursbladet, s. 10. Journal of the American Medical Association trykket i 1998 en oversikt over 166 studier som er gjort angående misbruk av gutter. Artikkelen viser bla.a. at tenåringsgutter som blir seksuelt misbrukt av menn, senere i livet definerer seg som homofile med opptil sju ganger større sannsynlighet enn andre gutter. W.C. Holmes m.fl., "Sexual Abuse of Boys", JAMA 280, s. 1855 - 1862.)

Essens eller konstruksjon?
De 25 siste årene har argumentet "født sånn" vært et av de aller mest brukte, men det holder på å endre seg. Teorien om et "homo-gen" må nå ansees for å være forlatt.
En undersøkelse i Australia i år 2000 gav meget interessante resultater. Det deltok nesten 5000 tilfeldig utvalgte voksne tvillingpar. Av disse var det 49 en-eggede tvillingpar hvor minst en var homofil. Samtlige par hadde vokst opp i samme hjem. Men bare i 6 av tvillingparene var også den andre homofil, dvs. 12 %. Om homofili først og fremst skulle kunne forklares genetisk, ville vi ha forventet at langt flere en-eggede tvillingpar hadde samme homofile orientering. Dette betyr at det må være andre faktorer enn gener som er avgjørende for om noen blir homofile.
I sammenheng med dette står debatten om essens og konstruksjonisme. "Er vår seksuelle orientering medfødt som en uforanderlig essens i vår personlighet, eller er den konstruert på grunnlag av oppvekst, påvirkninger og personlige valg?" Flere og flere - også homofile - heller til den siste teorien.
Men så blir dette i neste omgang gjort til en ideologisk kampsak. "…vi er selv med på å forme våre liv og våre seksuelle preferanser…vi er ikke bundet av noen medfødt legning. Enhver må ha full frihet og rett til å velge sine seksuelle uttrykksformer i ulike faser av livet - heterofil livsstil i én fase, homofil i en annen fase, kanskje biseksuell i en tredje, osv." I ungdomsmiljøer i dag kan dette være budskapet: "Eksperimentér! Vær fleksibel! Utforsk mangfoldet" Gled deg over ditt seksuelle potensiale!"
Og propagandaen påvirker. Ifølge en norsk spørreundersøkelse fra februar 2003 kunne tre av ti heterofile jenter under 30 år (og én av ti gutter) tenke seg å ha sex med en person av samme kjønn. Biseksualitet er trendy i visse ungdomsmiljøer.
Det at vi her ser en effekt av propaganda illustreres av en undersøkelse i Sverige: I 1998 var det 4 - 5 ganger så mange jenter i 15-års alderen som lurte på om de var lesbiske som i forhold til 1990 - 4,9% mot 1,1%! ( Se Ressursbladet, s. 6. Se også Folkhälsoinstitutet, Ungdomar och sexualitet, Stockholm 2000, s. 58.)

Queer-teorien
Den konstruksjonistiske teorien kalles ofte også queer-teorien, eller "skeiv teori". De radikale tilhengerne av denne teorien sier at "all seksuell atferd - også den heterofile - i utgangspunktet er en sosial konstruksjon som er lært, og altså ikke medfødt. Det finnes ikke heterofile og homofile personer, bare heterofil og homofil atferd." Det argumenteres for eksperimentering og ubegrenset valgfrihet. De siste 10 - 15 årene har queer-teorien fått stort gjennomslag i flere akademiske miljøer.

Dette illustrerer at vi i dag utsettes for en propaganda som underminerer det som er den naturlige samlivsform og den naturlige familieform: mor, far, barn.