Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

onsdag, februar 28, 2007

Smalsporet nåde?

Det kommer stadig nye trender eller bølger i Guds menighet - også blant den karismatiske del av Guds folk.
Noe av det siste som nå fremmes, er en ny nådeforkynnelse. Vi skal forkynne nåden sier noen, bare nåden - ikke synd og nåde, men nåden. Ikke lov og evangelium, men bare evangeliet.
For et par år siden var det Pensacola-vekkelsen som fikk de store overskriftene. Da var det helliggjørelse og omvendelse fra synd som stod i fokus. Syndere ble kalt til frelse - og Guds folk til å ta et oppgjør med lunkenhet og skjulte synder. Steve Hills radikale omvendelsesforkynnelse samlet store skarer.
Er den tid forbi da det var behov for en slik forkynnelse? Eller var Pensacola-vekkelsens helliggjørelsesforkynnelse et feilgrep? Eller, er det heller slik at det er det kjente fenomen med pendelen som svinger fra det ene ytterpunkt til det andre, vi her ser eksempler på? Er det dette at man gjerne går fra en grøft langs veien til andre? Det sies jo gjerne spøkefullt at man bare er midt på veien når man beveger seg fra den ene grøften til den andre.

Balanse
Er det ikke heller slik at man trenger de ulike impulsene fra forskjellige bølger? Hvis man rendyrker én betoning, blir det ubalanse og skjevhet - og uheldige konsekvenser oppstår. Har ikke de forskjellige bølgene som har kommet, ofte hatt sine høyst berettigede anliggender - og gitt oss verdifulle impulser som vi skal ta vare på?
Går vi tilbake i historien, ser vi at det har vært ulike betoninger i ulike vekkelser. Men som en hovedregel er det, om enn på litt forskjellige måter, blitt forkynt synd og nåde, omvendelse og frelse. I nyere tid er Billy Graham en av de store eksempler på nettopp dette.
Går vi lenger tilbake, kommer vi blant annet til vår egen Hans Nielsen Hauge - mannen Gud brukte til å skape den største folkevekkelse vårt land noensinne har sett. Han hadde en utpreget forkynnelse om synd og nåde, om lov og evangelium.
Zinzendorf derimot, som ble brukt til å starte den herrnhutiske vekkelsen, som også ble en sterk misjonsvekkelse, hadde en sterkere vektlegging av nåden. Samtidig var det følgende innskrift under et maleri av Kristus som satte Zinzendorf i gang: "Dette har jeg gjort for deg! Hva har du gjort for meg?" Så kan vi diskutere om et slikt spørsmål er et nåde-spørsmål eller et helliggjørelses- eller omvendelses-spørsmål.

Lærdommer fra historien
Skal vi bare forkaste lærdommene fra vekkelsenes historie? Hva tilsier at vi vet så mye bedre, vi som lever i dag?
Det sies gjerne at det forut for vekkelser som har kommet, har vært noen som har brukt tid i bønn, og slik har vært med å be igjennom vekkelsen. Eller er det kanskje en misforståelse? Er det heller slik at bare man forkynner nåden sterkt nok, og fjerner all tale om omvendelse, så kommer vekkelsen nærmest av seg selv? Det finnes dem som synes å hevde det.
Men hvem kan tro at det er så enkelt? Og hva tilsier at man så lettvint skulle forkaste århundreders erfaring og lærdom fra vekkelsenes historie?
Dessuten har vi det som mange vil se på som en rik skatt av litteratur om bønn og innvielse - og om Kristi etterfølgelse. Men skal vi nå bare forkaste alle disse nedtegnelser av erfaringer fra bønnens verden, og fra livet i etterfølgelse av Kristus?
Skal vi nå bare tale om nåden, bare nåden? Blir ikke dette i så fall en meget smalsporet form for nådeforkynnelse?
Ja, men loviskhet er en stor fare, sies det. Ja, det er sant. Men når vi med rette vil bli kvitt loviskhet, da la oss vokte oss for å kaste barnet ut med badevannet!
Hva skal vi med nåde hvis alt bare er nåde - og ingenting annet enn nåde? Hva trenger vi nåde for da? Synd kanskje? Men hvorfor ikke da la Guds ord få tale til oss både om synd og nåde?
Der hvor synden blir stor, blir nåden enda større (Rom 5, 20). Den som er mye tilgitt, elsker mye, sa Jesus (Luk 7, 47). Det handler ikke bare om hvor mye man rent faktisk er tilgitt, men kanskje enda mer om at man har forstått hvor mye man er tilgitt.

20 Comments:

Anonymous Anonym said...

Takk til Øyvind Gaarder Andersen!som etter min mening er en av de få røster i landet som "roper i ødemarken" Vi behøver en ny ytgytelse av bønnens og nådens Ånd!,mennesker som kan faste og be for vårt kjære fedreland, så vi kan få se en sterk oppvåkning, der mennesker får se sin sanne tilstand, og da, og bare da , kan omvende seg til jesu kristi nåde.

2:47 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Ja det kommer masse nye ting og vi gjør slik og slik i menighetene. Å alt er så flott å bra. Men hvor blir det av ånden? Det er ikke ånd i møtene lenger. Det kan være fult i salen, det kan være flott musikk, talen i møte kan være helt ok, men alt er liksom så tamt. FOR HVOR ER ÅNDEN?

7:30 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Når folk snakker om å "balansere" nåden, vil jeg spørre: MED HVA DA?

Hva skal du BALANSERE mot Guds vidunderlige nåde?

LOV? Vel, isåfall vil den fly rett til værs fordi NÅDEN veier så uendelig mye tyngre på vektskåla.

Å tro at man kan balansere Guds nåde med noe som helst, er blasfemi.

11:00 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Kankje jesus kan sette oss på sporet? Det var han som kom med "Nåde og sannhet." Nåde og sannhet skal gå hånd i hånd - og om du vil- "balansere nåden."
I Jesus finnes begge deler!

2:45 p.m.  
Anonymous Anonym said...

nåder,
er der noe tar en/et uventet og avgjørende skifte i handlingsforløp/følelses utladning.
det skjer mellom mennesker, og i ensome stunder
og om noen føler det som magisk,hva så.
nåde er noe som har skjedd, og nåde er også et slags innisativ for å ta bort en dariære av følelser, forsone seg, hva enn årsak er.

Trenger ikke jesus til dette.

8:29 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Ser ikke hvordan "nåde" og "sannhet" på noen måter er motpoler som skal balansere hverandre...? Nåden er det sanneste som finnes, derfor de to nevnes i samme åndedrag. Så NÅDENS SANNHET ligger fortsatt i den ene vektskåla, og jeg spør derfor igjen: Hva skal du balansere mot den?

4:51 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Dette har med universets rytme å gjøre .Har dere lagt merke til dette, at for å få kraft fra et batteri behøver vi pluss og minuspolene for å få strøm, eller kraft om du vil?
Eller at jesus,som er Konge,også ble funnet - i sin jordiske vandring - som en tjener? (slave). "Nåde og sannhet skal MØTE hverandre" (salme 85.11.) og det er bare i forsoningen (jesus person og verk) vi finner dette.Jesus var både LØVEN og LAMMET.Som kristne er vi både konger og prester , men også Jesu Kristi slaver.Jesus gir oss et enestående eksempel på " nåden og sannheten" da han frikjenner kvinnen som ble grepet i hor, "heller ikke jeg fordømmer deg" Jesus gav henne nåde, men han gav henne også noe mer, "Gå bort og synd ikke mere" Dette var sannheten som talte, i egen person."Hellige dem i sannheten, ditt ORD er sannhet"

2:22 p.m.  
Blogger Jon Erik Kristiansen said...

Det var meget bra og klargjørende.
Vær bare frimodig og sterk!

Mhv Jon fra Fredrikstad.

11:54 a.m.  
Anonymous Anonym said...

(klargjørende?) Føyer den seg inn i rekken av patetiske metaforer !!!

metaforer har jeg også opplevd brukt ovenfor barn/ungdom i vekkslsesmenigheter,for oppdragelse
typer av overgrep, deriblandt der barna bryter sammen da de får en opplagt skyldfølelse. ved ulike prekner/fortellinger.

og så alle disse bibelsitatene, jeg vet det er vanskelig,man blir ganske rar i hode når en leser mye bibel og må ha den lesningen som grunnlag for den faktiske virkelighet.
virkeligheten er ikke relativ,det er de menneskelige relasjonene som er det.
derfor er det viktig mener jeg at en må erkjenne at sannheten om verden blir større og større med historien til mennesket.
vi lever ikke i den samme sannhet som for 20 år siden en gang.
tenk selv. les noe annet.

5:30 p.m.  
Blogger RC said...

Det er ingen motsetninger mellom "nådeforkynnelse", som du kaller det og et hellig liv i omvendelse. Men trenger ikke betoning på synd for å omvende seg, tvert i mot. Betoning på synd vil føre til fordømmelse. Kanskje noen omvender seg (tilsyndelatende?), men hva er motivet deres? Er omvendelsen ekte? Er det varig?

Jeg tror at en betoning på nåden, på Guds kjærlighet til deg, på Kristus i deg vil føre til at frukten av ditt liv blir et "verdig" kristenliv. For dersom Kristus får leve gjennom oss, kan det vel ikke bli et urent liv i verdslighet? Dersom vi ser at vi ikke lenger lever selv, men Kristus lever i oss... vel, da antar jeg at Kristus lever et liv i oss som er godt nok?

Forkynnelse om synd og dom vil vekke opprør eller fordømmelse, og kanskje til slutt føre til frafall for mange. Mens åpenbaring om rettferdighet ene og alene pga Jesu verk vil føre til frihet og kjærlighet til Jesus. Med det som utgangspunkt vil åndens frukter bli synlig i våre liv. Tror jeg!

Dette vil ikke si at man skal overse synd. Det finnes eksempler i brevene der formaning og rettledning er på sin plass. Men betoningen må hele tiden være på nåden og Guds kjærlighet. Ikke på lov og dom.

10:44 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Å balansere Guds nåde med noe som helst, er ren blasfemi. Alle motpoler til nåden er utroskap mot Kristus, uansett hvor kristelige de virker. Amen.

10:48 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Dersom vi ser nåden, så er det ingen plass for loven. Det er nåden som driver oss til omvendelse, loven kan kun føre til rette gjerninger. Nåden gjør meg sønderknust og jeg orker ikke leke med synden. Å "synde på nåden"viser at man overhode ikke har sett den. Paulus advarer så sterkt mot loven at vi burde ta det meget alvorlig. I følge ham kan ikke loven kombineres med evangeliets sannhet, det ble da et annet "evangelium". Herrens nåde være med dere alle.

1:14 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Balansere nåden...?

Ovenfor ufrelste mennesker, tror jeg det er en nødvendighet at de ser sitt behov av frelse. Dette kan skje gjennom forkynnelsen de hører. Se i Apostlenes gjerninger hvilket budskap som ble forkynt for de som ikke trodde, blandt hedningene. Se hva Paulus forkynte. En klar befaling om å vende om.

Oppdraget Paulus hadde fått var å åpne hedningenes øyne, så de kunne vende seg fra mørke til lys. Det skjer bl.a. gjennom forkynnelsen. Og det er ikke ved å bare forkynne nåde til de som enda ikke tror. Det gjorde nemlig ikke Paulus, og heller ingen av de andre apostlene!!!

------------------

Når det gjelder undervisning og forkynnelse til de som ER troende, tror jeg at dette med lov og loviskhet er veldig misforstått. Guds vilje for hvordan vi mennesker skal leve kommer til uttrykk gjennom hele Bibelen, inkl. Paulus' skrifter. Fullt av formaninger og påbud fra Paulus. Dette er åpenbart NØDVENDIG.

Loviskheten kommer inn dersom man ikke ser at det er gjennom Den Hellige Ånd og "Kristus i meg" som Guds norm for våre liv kan oppfylles. Altså hvis man i egen kraft skal forsøke å leve Gud til behag. Da kommer loviskhet og egenrettferdighet inn.

Men at det er nødvendig å opplyse troendes sinn om Guds åpenbarte vilje for hvordan vi skal leve, det burde være helt soleklart. Gud helliger oss i Sannheten, som er Ordet. Det skjærer i oss, og kløyver mellom ånd og sjel.

Det må finnes en klar, skarp, radikal og djerv forkynnelse i Guds hus, som likevel står trygt forankret på Guds nåde og kjærlighet.

11:55 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Noe som bør nevnes er at OKS aldri var spesiellt positive til Pensacola.

Faktisk var de direkte negative lenge før "reformasjonen" brøt løs..

11:30 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Det var alså ikke jeg som fant på "nåde og sannhet" men Jesus. Om dette er et problem for noen får man diskutere med ham!
"Det Gud har samenføyd skal mennesker ikke adskille"
Det vere seg mann og kvinne i et ekteskap , eller nåde og sannhet- lov og evangelium- i Guds åpenbaring til menneskene -bibelen.
John Newton,som skrev hymnen AMAZING GRACE, sa en gang dette
"Det er en feil forståelse av harmonien mellom lov og evangelium som vil produsere villfarelse på ene eller andre siden"
Jeg tror ikke at noen av oss kan påberope oss å ha en dypere forståelse av nåden, enn en mann som skrev ned en slik hymne!
Død tro er intet annet en en falsk tillit til Guds nåde, men ingen vilje til å omvende seg fra synd.Dette er billig nåde - som blir den største motstanderen til den sanne vekkelsen som kommer før Jesus kommer tilbake.

11:16 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Når det gjelder de 10 bud så gav Gud den først i menneskehjerte, så gav han den på to tavler av stein ,så skrev han det ned i vår bibel,og ved den nye fødsel gav han oss den hellige ånd - som gir oss kraften til å leve i denne Guds gode vilje.Det er helt riktig at dette er en morallov i universet, lover som Gud har brukt evigheten å tenke ut og vi gjør vel i å lytte til dem og lyde dem med Guds hjelp! bless you all!

10:40 a.m.  
Anonymous Anonym said...

kjære søstre og brødre.
Dere slår hverandre i hodet med bibelsteder... hvor rett er det??
Til dere med all Nåde. burde ikke dere ha nok nåde til innkludere oss? eller i det minste være overbærende?
Og til oss andre som kjenner en Gud som ennå formaner, vi vet at selv kiv (les, krangling) likestilles med mord... og at vi ikke skal egge til strid.
Vi skulle ligget på våre knær og bedt i dagevis for at Herren skal få gjort et verk i landet.
Jo vi skal formane, men ikke i stolthet, lær litt av han som eier siden her.

12:48 p.m.  
Anonymous Anonym said...

mange tror at vi begynner kristenlivet med nåde, men etter hvert er det helliggjørelsen som teller. det er feil, paulus sier at slik vi startet kristenlivet(nåde) skal vi fortsette. det er ikke mye nåde i preikene no til dags. kanskje er det som paulus sier`"de som forakter guds nåde hvet ikke at det er gjennom å høre hvor god gud er at vi omvender oss fra synd. nåden dreper synd. å si "billig nåde" er blasfemi hvordan våger du å kalle jesus offer for billig. de som synder hvet ikke"har ikke fått høre fra pastor god jesus er hva han har gjordt for oss" gjennom å vite det kann vi ta del ialle velsignelser som jesus har gidt oss. når det gjelder tro liker vi å klandre folket, men nivået av tro gjennspeiler det vi får høre. får vi høre mer nåde vill troen øke som kokende vann der er ingen annen utvei. Det du er bevist vill du automatisk manifistere er vi bevist synd vill der bli synd. i hebrerbrevet som er skrevet til jødene ikke oss men vi kan dra nytte av det. der står det at de kunne ikke kvitte seg med sin syndebevisthet gjennom å ofre hvert år, så gud så feil med det, men no har vi et bedre offer jesus kristus som vill fjerne all syndebevisthet. den hellig ånd er komt for å overbevise verden om synd og oss kristne om retferdighet. hvorfor? fordi vi trenger å vite att vi er retferdiggjort til og med når vi synder. å falle fra nåde er å prøve å bli retferdig gjennom egne gjerninger. nåde er hva gud gjør for deg,lov er hva du gjør for gud.abraham skulle hjelpe gud å produsere en etterkommer det vart imail. tallet 5 står for nåde benjamin kom til josef han fikk 5 ganger mere mat, klær. paulus er fra slekten benjamin. benjamin er den yngste av brødrene.det vill komme en generasjon i endetiden som vill forkynne nåde og det vill bli en slik vekkelse som verden aldri har sett. dere kristne slutt å krangle forstå hvor høyt gud elsker oss og vi vill elske hverandre ikke prøv å elske bare tenk hvor høyt jesus elsker deg og du vill elske alle. jeg anbefaler å se: www.newcreation.org.sg/

12:09 p.m.  
Anonymous Anonym said...

hvis jeg legger mitt edle lem på nådens vektskål, så har ikke jesus en sjanse jesus fyker til himels igjen og igjen og igjen

4:56 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Der finnes bare et evangelium, -Nådens evangelium. Kommer du med et lovbud inn i evangeliet, blir det som surdeien i Gal.5

2:37 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home