Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

tirsdag, desember 16, 2008

Intolerant grunnholdning og juridisk flisespikkeri

Frelsesarmeens Ungdom er som kjent blitt fratatt statsstøtten de har fått for sitt arbeid. Noen forsvarer dette med at departementet må følge de forskrifter som gjelder for organisasjoner som kan motta slik støtte. Barne- og likestillingsdepartementets fordelingsutvalg har bare fulgt de regler som gjelder.
Men det er juridisk flisespikkeri å hevde dette.


Meningstvang
Bak vedtaket ligger det en holdning av diktatorisk meningstvang. Det er den humanistiske toleransens intoleranse som her viser sitt sanne ansikt. Lover vedtatt i Stortinget må tolkes. Forskrifter er en del av denne tolkningen. Her er det snakk om skjønn.
Har man en agenda, bruker man de muligheter man har til å fremme den – for eksempel gjennom et departements muligheter til å lage forskrifter og tolke dem.
Vi aner konturene av en agenda: Homofilt samliv skal likestilles med ekteskap mellom mann og kvinne. De som for sin samvittighets skyld ikke kan godta dette, i troskap mot Guds ord, skal tvinges til det – for eksempel ved økonomiske pressmidler.

Nå gjelder det Frelsesarmeens Ungdom. I neste omgang kan det gjelde de fleste andre kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Rolf Kjøde, styreleder for fellesorganisasjonen Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), som har vel 30 organisasjoner og kirkesamfunn som medlemmer, påpeker dette med prisverdig klarhet.

Og om denne utviklingen skulle få fortsette, kan det i neste omgang ramme organisasjoner som sorterer under andre departement. Hva med det kristne bistandsarbeidet i andre land? De fleste av de kristne organisasjonene som gjør en innsats her, står også på Bibelens grunn i homofili-spørsmålet.
Og vi aner at så snart det rette tidspunkt synes å være inne, vil trossamfunn som ikke bøyer seg i homofili-saken, også bli fratatt refusjonen av kirkeskatten.

Historieløst
Det å frata Frelsesarmeens Ungdom statsstøtten er historieløst: Frelsesarmeen er en kristen organisasjon som bygger på Bibelen. Derfor er dens syn på homofili forankret i hva Bibelen sier.
Frelsesarmeen er i vide kretser en høyt respektert organisasjon, ikke minst på grunn av sin store sosiale innsats. I årevis har Frelsesarmeens Ungdom fått en helt berettiget statsstøtte på grunn av dette. Man har ikke sett noen konflikt mellom dette – og Frelsesarmeens bibelske syn og praksis.
Men så plutselig, fordi statens ideologi er endret, skal Frelsesarmeen straffes fordi den ikke er enig i statens endrede ideologi.
For noen tiår siden var homofil praksis i prinsippet straffbart. Det var ikke rett. Men nå, når pendelen har svingt over i motsatt retning, skal de som ikke vil følge, straffes.

Det er en umåtelig viktig prinsippsak som nå kjempes. Det er godt å merke seg at en del sentrale kristne ledere er på banen. For det gjelder, som sagt, alle bibeltro organisasjoner.

Frelsesarmeen bør først og fremst anke vedtaket. Det er å håpe at ledelsen i departementet har politisk gangsyn nok til å omgjøre vedtaket. Men hvis det ikke skjer, bør Frelsesarmeen gå til rettssak – om nødvendig helt til Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Ellers kan vi også håpe på en ny regjering med en annen praksis i slike spørsmål.

16 Comments:

Anonymous Anonym said...

Øyvind Gaarder Andersen nyttiggjør seg her to avslørende poenger.

Først dette:

"De som for sin samvittighets skyld ikke kan godta dette, i troskap mot Guds ord, skal tvinges til det – for eksempel ved økonomiske pressmidler."

Det faller åpenbart ikke Andersen inn at andre enn kristenkonservative kan være utstyrt med en samvittighet. For mange av oss er det et dypt samvittighetsspørsmål at man ikke skal diskriminere andre mennesker på bakgrunn av blant annet kjønn og legning. Det handler om respekt for menneskeverdet.

Jeg skulle ønske at folk som Andersen - som selv forventer å bli respektert for sin samvitthet - kan vise at denne respekten går to veier. I stedet så tutes vi ørene fulle av nedsettende bemerkninger om å være "politisk korrekte", om å "følge tidsånden" og så videre.

Det andre poenget er:

"For noen tiår siden var homofil praksis i prinsippet straffbart. Det var ikke rett."

Sier du det? Så hva hadde vært homofile mennerskers rettslige stilling i dag hvis vi hadde fulgt kristenfolkets linje fra starten av? Var det kristenfolket som kjempet fram avkriminaliseringen, normaliseringen og rettssikkerheten for homofile?

Nei, selvsagt ikke. Kristenfolkets kølsvarte historie på dette området burde påkalt en mer artikulert ydmykhet hos Andersen.

Men det er jo klart: Den gangen homofili var forbudt og straffeforfulgt, var det kristenfolket som var de politisk korrekte - helt i samsvar med tidsånden.

12:13 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Igjen et godt innlegg fra Gaarder om denne saken. Heldigvis ser det ut til at Jens Stoltenberg viser litt mer moderasjon.

Jeg har selv skrevet et blogginnlegg om saken, som også går mer ned på det personlige plan:

http://outreach.no/

2:12 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

11:24 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Kan jeg få slippe å bli trakassert på bloggen din, Andersen?

12:08 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Du ber om å få slippe å bli trakassert, Teo og Tao. Om det var ditt navn som var nevnt i den forrige, slettede kommentaren, vet ikke jeg.

Men kjære anonym, som skrev det. Jeg forstår hva du har på hjertet. Men i denne kommentaren kom du vel i skade for å uttale deg ikke bare om sak, men også om person. Jeg vil oppmuntre deg til å skrive. Men prøv å formulere deg slik at det du sier, gjelder sak og meninger - ikke personen.

Ellers ser jeg, Gunnar Skeid, at dere har en interessant blogg hvor dere skriver på en veldig positiv måte!

Angående saken med Frelsesarmeens ungdom:
Nå ser det ut til at de likevel vil få statsstøtte - ut fra statsministerens uttalelser i onsdagens spørretime. (Se bloggartikkel av den 20.12)

Så interessant nok synes statsministeren å være enig med de som har kritisert vedtaket om å frata Frelsesarmeens Ungdom statsstøtten.
Dette handler om ikke å bli forskjellsbehandlet på grunn av meninger.

Til deg som kaller deg Teo og Tao: Vi må skille mellom hva som historisk sett har vært tilfelle, og hva som er situasjonen i dag. Ytringsfrihet og økonomisk støtte for de som går inn for homofilt samliv trues ikke i dagens situasjon! Tvert imot!
Det er de som er uenige i dette som i dag har vært/er truet i så henseende.

Når det gjelder det historiske. Du nevner "avkriminalisering, normalisering og rettssikkerhet." Jeg er med på det juridiske her, men ikke "normalisering" i betydningen godta som en sunn og god samlivsform.

Jeg kan være enig i at vi som kristne ikke har sett denne nyanseringen, eller dette skillet, klart nok. Men det gjelder andre også. Kristendomskritikeren Arnulf Øverland tordnet for noen tiår siden mot homofili.
En annen sak: Man kan være uenig i livsstil, men elske og ha omsorg for personen. Parallell kan være en alkoholiker og hans alkoholisme.

Det er galt å mobbe. Og homofile er blitt mobbet. Men jeg tror ikke at det primært er kristne som har vært mobbere. Generelt sett har nok de hatt omsorg for personen selv om de har vært uenig i livsstil.

8:22 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Andersen vil ikke være med på at kristne mobber. I hvert fall ikke primært.

Det er en påstand som svekkes av at han selv trekker en analogi mellom homofili og alkoholisme. Ser han ikke hvor drøyt dette er? Ringer det ingen bjeller?

Jeg legger også merke til bruken av ordet "omsorg". Nå er det ikke omsorg som etterspørres, men respekt og likeverd. Å gjøre noen til gjenstand for "omsorg", signaliserer ikke likeverd. Tvert imot. Det er ikke tilfeldig hvem som stakkarsliggjøres på den måten.

Jeg spurte Andersen om han var i stand til å vise den den samme respekt for andres samvittighet som han forventer at andre viser overfor hans. Der kom det ikke noe svar. Det er jo et svar, det også.

40 års erfaring på innsiden av kristne miljøer har vist meg at denne ideologien innebærer systematiske krenkelser av mennesker. Når aktørene selv ikke ser dette, skyldes det to forhold. Det ene er at man konsekvent oppfatter seg selv som representanter for det gode på denne planeten og dermed aldri har sett behov for selvkritikk. Det andre er at man konsekvent sorterer mennesker etter kriterier som "frelst" og "ufrelst" og tar for gitt at grensedragningen for sann/usann og god/ond følger den samme linja.

Når det er slik, blir man også nødt til å demonisere kritikere. De er enten drevet av ondskap eller av hat - slik vår anonyme bidragsyter mer enn antydet.

Det er ikke rom for å ta kritikk på saklig alvor. For tenk om den skulle ha noe for seg?

Jeg takker Andresen for at han ryddet opp, men legger merke til at han signaliserer full forståelse for den anonymes forestillinger om meg.

Uten at Andersen ander hvem jeg er. Det er sterkt å lese.

11:42 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

1:22 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Andersen ber om respekt. Analysen ser slik ut:

Selv avgrenser han seg til å respektere PERSONEN selv om han angriper meniger, livsførsel og holdning.

Men av andre - i dette tilfellet meg - krever han respekt for meningene også.

Hvordan er det mulig å kreve noe annet av andre enn man krever av seg selv når man samtidig hevder at man følger Jesus?

1:43 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

5:49 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

1:10 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

10:26 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

5:41 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

9:11 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Det må bli slutt med at det offentlige gir økonomisk støtte til religiøse. De religiøse påfører vårt samfunn stor skade, og har absolutt intet positivt å bidra med. De religiøse bør finansiere sin egen virksomhet selv, og ikke plage anstendige og skikkelige mennesker med sitt religiøse tøv.

4:09 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Jeg har slettet en hel del kommentarer, av to grunner: For det første ønsket innsenderen som kaller seg "Teo og Tao" at hans navn ikke skulle fremkomme.
For det andre hadde flere av de slettede innleggene noe mer karakter av en privat debatt.
Jeg har redigert en tidligere kommentar fra min side. Derfor får den denne plasseringen

Kjære "Teo og Tao"!

Jeg mente at ved det jeg skrev uttrykte jeg også at jeg har, og vil ha, respekt for de som er uenig med meg. Det hører til det grunnleggende ved det at vi er skapt i Guds bilde med fri vilje. Gud respekterer vår frie vilje.

Men denne respekten innebærer ikke at man må godta eller være enig i synspunktene.
Jeg mener at homoseksuell praksis er destruktiv, parallelt til (analogt med) at alkoholmisbruk er destruktivt. Men man kan ha respekt for en person, for personen som person, for vedkommendes integritet osv., selv om man mener at på dette punkt handler personen destruktivt.

Jeg merker meg at du kategoriserer og stempler kristne på den måten du gjør i kommentaren ovenfor. Kunne det være på sin plass med et spørsmål om hvordan det er med respekten for konservative kristnes overbevisning - en overbevisning mange vil gå i døden for om nødvendig?

Nå det gjelder den anonyme kommentaren jeg slettet, kunne den kanskje vært formulert slik:

«Teo og Tao» uttrykker synspunkt som kan kalles New Age-tankegang. Han definerer seg som kristen (om dette er riktig, kan ikke jeg ta stilling til), men de synspunktene han gir uttrykk for, samsvarer ikke med et kristent syn. Det han forsvarer, er ifølge Bibelen umoral. De som står for det Bibelen sier, argumenterer han imot på det sterkeste.

Sagt på denne måten, mener jeg at det ikke blir noe personangrep, men går på sak.

10:06 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Dette har jeg svart på, Andersen. Jeg har overhodet ingen respekt for en "overbevisning", ideologi eller religion som innebærer krenkelser av mennesker. I så måte spiller det mindre rolle om overbevisningen kommer med muslimsk, kristen eller scientologisk etikett. Folk har vært villig til å dø for islam også, uten at det i seg selv utløser krav om respekt.

Derimot: Å respektere at noen har en overbevisning er noe annet enn å respektere overbevisningen i seg selv. Deri ligger en kvalitativ forskjell, som blant annet gir seg utslag i et konsekvent forsvar for tros- og ytringsfrihet. Det innebærer også retten til å kunne leve UTEN å være underlagt religiøst begrunnede lover, normer og forskrifter.

For øvrig: Hvis du tror at jeg gir uttrykk for New Age-forestillinger, har du forstått lite av både new age og av meg.

6:11 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home